Hotline: +49 1234 5678 your@company.com
Backvormischung

Backvormischung

3090 Berliner Wunder 20%

Art.Nr.- Pistor: 0820
Art.Nr.- Alipro: 3090

Berliner Wunder 20%

Backvormischung


Gebinde:
Sack

Inhalt:
15.0 kg3105 Fiesta Mexicana 50%

3106 Maisdekor (Sack à 5.0 kg)

Art.Nr.- Alipro: 3106

Maisdekor

Backvormischung (für Fiesta Mexicana)


Gebinde:
Sack

Inhalt:
5.0 kg3107 Maisdekor (Sack à 1.0 kg)

Art.Nr.- Pistor: 0976
Art.Nr.- Alipro: 3107

Maisdekor

Backvormischung (für Fiesta Mexicana)


Gebinde:
Sack

Inhalt:
1.0 kg3161 Roggenplus 20%

Art.Nr.- Pistor: 0659
Art.Nr.- Alipro: 3161

Roggenplus 20%

Backvormischung (für rustikale Spezialbrote)


Gebinde:
Sack

Inhalt:
15.0 kg3165 Sunne Korn 50%


915 Mr. Korn 5-Korn


Der Eintrag "sidearea" existiert leider nicht.